Obowiązek informacyjny względem pracownika / współpracownika Klienta/ Kontrahenta

Realizując Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana jako pracownika / współpracownika naszego kontrahenta:

• Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest grupa ELJOT z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/21, 71-004 Szczecin, tj.:

– Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek, REGON 320254916, NIP 857-105-28-62;

– ELJOT Jacek Luterek spółka komandytowa w Szczecinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000945033.

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze współpracą pomiędzy Administratorem, a Klientem/Kontrahentem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.

• Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy z Klientem/Kontrahentem, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).

• Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Źródło pochodzenia danych – dane zostały udostępnione przez Klienta/ Kontrahenta Administratora w trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy.

• Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla ubiegających się o zatrudnienie.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest grupa ELJOT z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/21, 71-004 Szczecin, tj.:

• Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek, REGON 320254916, NIP 857-105-28-62;

• ELJOT Jacek Luterek spółka komandytowa w Szczecinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000945033.

• Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELJOT zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma prawo żądać, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko;  imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Może Pan/Pani odmówić podania ww. danych osobowych, jednakże następstwem odmowy będzie niemożność  kontynuowania procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

• Przetwarzanie innych, niż wyżej podanych danych osobowych (np. wizerunku, jak również przekazanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywać się może jedynie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią odrębnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na udział w rekrutacji.

• W przypadku podania danych wykraczających poza opisany wyżej zakres bądź zamiaru uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenia dodatkowo w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELJOT z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/21, 71-004 Szczecin, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

• W razie wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ELJOT w celu zebrania informacji o kandydatach do pracy i kontaktu z nimi w celach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

• W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami mailowo pod adresem: biuro@eljot-luterek.pl, bądź pisemnie, wysyłając oświadczenie na adres: ELJOT ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/21, 71-004 Szczecin. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia, maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Powyższe prawa może Pani/Pan zrealizować pisząc na adres: biuro@eljot-luterek.pl.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

• Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

• W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@eljot-luterek.pl, bądź pisemnie, na adres: ELJOT ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/21, 71-004 Szczecin.

 


 

Klauzula informacyjna dla Pracownika

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

• Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest grupa ELJOT z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/21, 71-004 Szczecin, tj.:

– Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek, REGON 320254916, NIP 857-105-28-62;

– ELJOT Jacek Luterek spółka komandytowa w Szczecinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000945033.

• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zatrudnieniem m.in:

– zawarciem i realizacją postanowień umowy o pracę, w tym w związku z koniecznością spełnienia przez Administratora obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);

– wykonywaniem przez Administratora czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy;

– realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę takich jak np. dochodzenie roszczeń;

– innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

– obowiązujących przepisów prawa, w tym, Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych np. przepisów prawa podatkowego, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO) i/lub,

– na podstawie zgody wyrażonej w trakcie zatrudnienia, w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i/lub,

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi: pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe, podmioty medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz Pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze (np. firma dostarczająca oprogramowanie i urządzenia do rejestracji czasu pracy) i ubezpieczyciele.

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia, maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

• W razie udzielenia przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.